Tenttiarkisto:Sosiaalityö

SOSIAALITYÖN TENTTIKYSYMYKSIÄ

STYPA2B2 Elämänkulkukirjallisuus

- Määrittele sukupolven käsite ja kerro sen käytöstä sosiologisessa tutkimuksessa. (Sankari & Jyrkämä (toim.), Lapsuudesta vanhuuteen. Iän sosiologiaa. Vastapaino 2001.)

- Aikuistuminen ja elämänhallinnan identiteetit (Sankari & Jyrkämä (toim.) Lapsuudesta vanhuuteen. Iän sosiologiaa. Vastapaino 2001.)

- Mannheimilainen sukupolvi-käsite ja sen kritiikki. (Sankari & Jyrkämä (toim.) Lapsuudesta vanhuuteen. Iän sosiologiaa)

- Pohdi, miten sukupolven käsite eroaa ikävaiheen käsitteestä ja miten näitä käsitteitä käytetään sosiologisessa tutkimuksessa. (Sankari & Jyrkämä (toim.), Lapsuudesta vanhuuteen. Iän sosiologiaa. Vastapaino 2001.)

- Tuen ja kontrollin merkitykset aikuissosiaalityössä sosiaalityöntekijöiden kertomina. (Jokinen & Juhila (toim.), Sosiaalityö aikuisten parissa. Vastapaino 2008.)

 - Nuorisotyön ja sosiaalityön kohtaamispisteet. (Raitakari & Virokangas (toim.) Nuorisotyön ja sosiaalityön jaetut kentät)

- Nuori auttamistyön kohteena. (Raitakari & Virokangas (toim.) Nuorisotyön ja sosiaalityön jaetut kentät.)

STYPA3A Asiakastyön teoriat

- Reflektiivisyys sosiaalityön käytännön ja teorian yhdistäjänä. (Payne, Modern Social Works Theories)

- Näyttöön perustuva käytäntö (Evidence-based practice (EBP) views). (Payne, Modern Social Works Theories)

STYPP1B Sosiaalityön historia

- Miten Huolenkantajat-kirjassa kuvaillaan sosiaalityöntekijän pohtivaa ja kehittävää roolia? (Satka & Auvinen & Aho & Jaakkola (toim.) Huolenkantajat. Kokemuksia ja sattumuksia sosiaalialan vuosikymmeniltä. PS-kustannus 2007.)

- Lukemasi teos sisältää muistelutarinoita sosiaalityön arjesta 1900-luvulla. Mikä tariniosta jäi erityisesti mieleesi ja miksi? Mitä se kertoo sosiaalityön historiasta Suomessa? (Satka ym. (toim.) Huolenkantajat)

- Kuvaile sosiaalityöntekijän roolia ja tehtäviä "asiakkaan välimiehenä" Mäen 1960-luvulla tehtyjen tutkimusten pohjalta. (Mäki & Satka (toim.) Hyvä kysymys: Sosiaalityöntekijän asiakaskohtaisen työn sisältöä etsimässä 1960-luvulla. PS-kustannus 2006.)

- Teokseen uudelleenpainettu Mäen lisensiaattitutkimus kuvaa sosiaalityöntekijän työtä 1960-luvulla. Miltä osin ja missä mielessä tutkimuksen tulokset ovat mielestäsi edelleen ajankohtaisia? (Mäki & Satka (toim.) Hyvä kysymys.)

- Yhteisösosiaalityön juuret ja kehitys Suomessa. (Toikko, Sosiaalityön ideat. Johdatus sosiaalityön historiaan. Vastapaino 2005.)

- Kirjoita essee aiheesta sosiaalityön kolme historiallista perinnettä Suomessa (Toikon mukaan) (Toikko, Sosiaalityön ideat)

- Kirjoita essee aiheesta Sosiaalityön peruselementit suomalaisen sosiaalityön historiassa Toikon mukaan. (Toikko, Sosiaalityön ideat)

- Kirjoita essee aiheesta "Suomalaisen sosiaalityön varhaiset aatteelliset kehykset ja niiden merkitys ammatillisen sosiaalityön kehittymiselle" (Toikon mukaan) (Toikko, Sosiaalityön ideat)

STYPP1C Sosiaalityön arvot ja etiikka

- Pohdi Banksin teoksen pohjalta, miten proffesioonalisuuden käsite liittyy sosiaalityön etiikkaan ja arvoihin. (Banks, Sarah: Ethics and Values in Social Work)

- Millaisia eettisen päätöksenteon taustalla vaikuttavia dilemmoja ja haasteita IASSW/IFSW:n dokumentissa mainitaan? (IASSW & IFSW: Ethisc in Social Work, Statement of Principles / New Ethical Document)

- Pohdi, miten sosiaalityön teoreettinen arvopohja ja etiikka ohjaavat yhtäältä käytännön sosiaalityötä ja toisaalta sosiaalityön tutkimuksessa tehtäviä valintoja ja toteuttamistapoja. (Pehkonen & Väänänen-Fomin (2011): Sosiaalityön arvot ja etiikka.)

- Eettiset kysymykset ovat kasvavan kiinnostuksen kohteena useilla tieteenaloilla ja eri ammateissa. Kirjoita lukemasi teoksen perusteella pohdiskeleva essee siitä, millaisia erityisiä kysymyksiä arvoihin ja etiikkaan liittyy sosiaalityön kontekstissa. (Pehkonen & Väänänen-Fomin (toim.) Sosiaalityön arvot ja etiikka)

- Pohdi, miten sosiaalityön teoreettinen arvopohja ja etiikka ohjaavat yhtäältä käytännön sosiaalityötä sekä toisaalta sosiaalityön tutkimuksessa tehtäviä valintoja ja toteuttamistapoja. (Pehkonen & Väänänen-Fomin (toim.) Sosiaalityön arvot ja etiikka)

- Asiakassuhteen luottamuksellisuuteen liittyvät eettiset käytännöt sosiaalityössä. (Talentia: Arki, arvot, elämä, etiikka. Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet 2005.)

- Mitä merkitsee yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus sosiaalityön ammattilaisen eettisenä periaatteena? (Talentia: Arvi, arvot, elämä, etiikka. Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet.)

- Miä merkitsevät ihmisoikeudet ja ihmisarvo sosiaalityön ammattilaisen eettisinä periaatteina? (Talentia: Arki, arvot, elämä, etiikka. Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet)

- Millaisia haasteita liittyy lasten tuottamaan tietoon sosiaalityössä? (Forsberg, Ritala-Koskinen & Törrönen (toim.), Lapset ja sosiaalityö Kohtaamisia, menetelmiä ja tiedon uudelleenarviointia. PS-kustannus 2006.)

- Mitä tarkoitetaan yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden periaatteella sosiaalityötä ohjaavana eettisenä periaatteena? (IASSW and IFSW, Proposals for a new Ethical Document, International Federation of Social Workers)

- Millaisia eettisen päätöksenteon taustalla vaikuttavia dilemmoja ja haasteita IASSW/IFSW:n dokumentissa mainitaan? (IASSW & IFSW: ethics in Social Work, Statement of Principles / New Ethical Document)

STYPP1D Sosiaalityön teoria ja tiedonmuodostus

- Sosiaalityön näkökulma ihmiseen toimivana olentona. Mäntysaari, Pohjola, Pösö. Sosiaalityön ja teoria.

STYPP4 - Yhteisö, osallisuus, toimijuus

- Mitä tarkoittaa relationaalinen näkökulma syrjäytymiseen Helneen mukaan? (Helne)

- Määrittele vastapuhe Jokisen, Huttusen ja Kulmalan toimittaman kirjan pohjalta. (Jokinen, Huttunen, Kulmala)

- Mitä ja millaista on kansalaiskeskeinen, yhteisöllinen sosiaalityö? (Roivainen, Korkiamäki, Raitakari)

Miten ja minkälaista kunnioitusta olisi sosiaalityöntekijän työssään hyvä osoittaa? (Sennet)

STYPP5A2 - Hyvinvointipalvelujen kirjallisuus

- Hoiva ja siihen liittyvät mahdollisuudet ja haasteet vanhan ihmisen kohdalla (Anttomen & Valokivi & Zechner (toim.))

- Hoiva ja siihen liittyvät mahdollisuudet ja haasteet vanhan ihmisen kohdalla. (Anttonen & Valokivi & Zechner, toim.)

- Työikäisen sosiaali- ja terveyspalvelut pääpiirteissään. (Heikkilä & Lahti (toim.))

- Kuntien voimavarat palvelujen tuottamiseksi ja voimavarojen riittävyyteen liittyvät haasteet. (Kunnalliset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, Kuntaliitto)

STYPA1B2 Sosiaalipalvelut-kirjallisuus

-  Kunnalliset palvelut kunnallisen sosiaalipolitiikan näkökulmasta. (Kananoja & Niiranen & Jokiranta.)

- Ristipaineet ja mahdollisuudet kuntien ja järjestöjen yhteistyössä nyt ja tulevaisuudessa (Möttönen & Niemelä.)

- Suomalaisessa hyvinvointipolitiikassa ja kansalaistoiminnassa viimeisen 50 vuoden aikana tapahtuneet muutokset pääpiirteissään. (Möttönen & Niemelä)

- Ristipaineet ja mahdollisuudet kuntien ja järjestöjen yhteistyössä nyt ja tulevaisuudessa. (Möttönen & Niemelä)

- Mitä on kunnallinen sosiaalipolitiikka ja mistä eri osa-alueista se muodostuu? (Kananoja & Niiranen& Jokiranta)


STYPS2E Globaali sosiaalityö

- Esittele Coxin ja Pawarin "Intergrated-perspectives" -lähestymistapa kansainväliseen sosiaalityöhön ja pohdi, mikä sen merkitys on kansainvälisen sosiaalityön käytännöille. (Cox & Pawar: International Social Work)

- Pohdi Ranta-Tyrkön tutkimuksen pohjalta, mitkä globaalit ja paikalliset tekijät ovat vaikuttaneet Natya Chetana -teatterityhmän toimintatavan muotoutumiseen Intian Orissassa? (Ranta-Tyrkkö: Theatre as Social Work in Postcolonial India)

- Millaisia strategioita Thompson (2003) esittää tasa-arvon kehittämiseksi? (Thompson: Promoting Equality)

PORI1B Näkijänä, kokijana, tulkkina (sivuaineopiskelijat)

- Yhteiskuntatieteellinen käytäntö viestintänä. (Aro)

- Mikä tekee tekstistä tieteellisen? (Kinnunen & Löytty)

- Tutkimusaineistona henkilökohtaiset kertomukset - esimerkkinä Granfeltin tutkimus "Kertomuksia naisten kodittomuudesta". (Granfelt)

- Mikä Toisessa Vääryyskirjassa kosketti sinua? Pohdi sinulle merkittäviä sisältöjä esimerkein.