Tenttiarkisto:Sosiaalipolitiikka

SOSIAALIPOLITIIKAN TENTTIKYSYMYKSIÄ


SPOPP1B Sosiaalipolitiikan historia, arvot, tavoitteet ja käytännöt

- Miten valrion ja kuntien roolijako on kehittynyt Suomessa Julkusen teoksen mukaan. (Julkunen)

-Euroopan yhteisvaluutan (EMU-) syntyhistoria, tavoitteet ja Suomen asema sekä käyttäytyminen EMU:n yhteydessä. (Julkunen)

- Miksi Suomi lähti mukaan EU:n rahaliittoon? (Julkunen)

- Kunta-valtio-suhteen tunnuspiirteet lama-ajan Suomessa. (Julkunen)

- Raija Julkunen tuo Bill Jordanin innoittamana teoksessaan esille sosiaaliturvan trendien tarkastelun ns. klubien avulla? Mitä tällä käytännössä tarkoitetaan? (Julkunen)

- Millä eri tavoin työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikutuksia voidaan arvioida? Tuo esille myös arviointimenetelmien sisältöjä. (Koistinen)

- Uusklassisen teorian oletukset työttömyydestä. (Koistinen)

- Luettuasi Pertti Koistisen teoksen "Työpolitiikan perusteet", kerro mikä tai mitkä asiat mielestäsi nousevat teoksesta kaikkein ongelmallisimpina näkökohtana Suomen työpolitiikan osalta. Perustele näkökantasi. (Koistinen)

- Miten Pentti Koistinen ymmärtää työpolitiikan käsitteen? Mitä hän katsoo siihen kuuluvaksi, mikä on hänen mukaansa työpolitiikan suhde sosiaalipolitiikkaan ja muihin poliitikoihin ja miten työpolitiikan sisäntö on aikojen kuluessa muuttunut? (Koistinen)

- Pertti Koistinen on analysoinut teoksensa yhdessä luvussa työmarkkinoiden toimijoita. Keiden hän katsoo olevan keskeisiä toimijoita ja mitä päänäkökulmia hän tuo niistä esille? (Koistinen)

- Miten Armas Nieminen näkee teoksessaan sosiaalipolitiikan ja yhteiskuntapolitiikan käsitteet? (Nieminen)

- Luettuasi Armas Niemisen teoksen "Mitä on sosiaalipolitiikka", millainen kokonaiskuva sinulle muodostuu Niemisen merkityksestä suomalaiselle sosiaalipolitiikalle. Anna joitakin yksityiskohtaisia esimerkkejä. (Nieminen)

- Mitä Armas Nieminen pohti sosiaalipolitiikan määritelmistä yleistasolla ja mitä keskeisiä elementtejä hän otti mukaan omassa sosiaalipolitiikan määritelmässään? (Nieminen)

- Armas Nieminen määritteli sosiaalipolitiikan seuraavalla tavalla: "Sosiaalipolitiikka käsittää pyrkimykset ja toimenpiteet, joiden tarkoituksena on kohtuulliseksi katsotun elintason, sosiaalisen turvallisuuden ja viihtyvyyden takaaminen eri yhteiskuntaryhmille, perheille ja yksilöille." Avaa määritelmän keskeiset ideat. Kerro myös, onko määritelmä mielestäsi tätä päivää  vai muuttaisitko sitä jotenkin? (Nieminen)

- Sosiaalipolitiikan universalistinen ja humaaninen perustelu. (Nieminen)

- Mitä tarkoittavat inhimillisten tarpeiden teoria ja inhimillisen kehityksen indeksi? (Helne ym.)

- Mitä on ekososiaalinen näkökulma sosiaalipolitiikan yhteydessä ja millaisia ajatuksia sen piirissä on esitetty? (Helne ym.)

- Miten sosiaalipolitiikka on muuttunut riskien osalta? Kerro globaalin tason esimerkkejä. (Helne ym.)

- Millaisia yleispiirteisesti on ollut naisiin kohdistuva pohjoismainen sosiaalipolitiikka? (Helne ym.)

- Yksi Helnen ym. teoksessa kaupunkipolitiikan suuntaa käsittelevästä keskustelun suunnasta on se, että pidetään kiinni eroja tasoittavasta egilitaarisesta (tasa-arvoisesta) ajattelusta ja toimitaan sen pohjalta uutta eriytymistä vastaan. Millaisia ongelmia tähän ideaan sisältyy? (Helne ym.)

- Mitä uusliberalismi on saanut aikaan pääoman kiihdyttämisen osa-alueella? Entä mitä muuta keskeistä voit kertoa uusliberalismin saavutuksista? (Harvey)

- Minkä suuntaisia ovat olleet uusliberalistististen valtioiden ympäristöpoliittiset linjaukset ja millaisia vaikutuksia niillä on ollut havaittavissa? (Harvey)

- Syrjinnän torjunnan sisältö ja kehitys EU-alueella. (Eurooppatiedotus: Kari & Kattelus & Saari)

- Liberaalien hyvinvointivaltioiden malli, korporatiivinen malli ja sosiaalidemokraattinen malli kapitalististen maiden malleina Gösta Esping-Andersenin mukaan. Selosta mallien pääsisällöt ja kerro myös, miten Esping-Andersenin dekommodifikaation käsite liittyy näihin malleihin. (Kari & Pakaslahti)

- Mitä yhteistä/yhtymäkohtia sosiologialla ja sosiaalipolitiikalla on tentittävän teoksen mukaan? (Alapuro ym.)

 - Mitä ovat monopolit markkinoilla ja mitä yhteiskunnallisia vaikutuksia niillä voi olla? (Pekkarinen & Sutela)

SPOPP2C - Toimeentuloturvan ja hyvinvointipalvelujen erityiskysymyksiin liittyvä kirjallisuus


- Millä tavalla Suomen talouspolitiikan linjaukset muuttuivat 1990-luvulla ja miten muutos vaikutti Sakari Hännisen mukaan suomalaisen sosiaalipolitiikan sisältöön? (Hänninen & Palola)


- Epävirallisella avunannolla ja hoivalla, läheisavulla on edelleenkin vahva asema Suomessa. Millainen kuva sinulle piirtyy tentittävän teoksen perusteella (HYPA-kysely) läheisavusta, sen auttajista ja avunsaajista? (Moisio ym.)

SPOPP4 - Sosiaalipolitiikka eri maissa

- Kuvaa ne lähtökohdat ja jäsennykset, joiden perusteella teoksessa Kari & Markwort (2008) Sosiaaliturvajärjestelmät eri maissa järjestelmiä vertaillaan keskenään.

- Miten "sosiaalisen suojelun" (social protection) käsite ja ala on määritelty teoksessa Ferrera (2005) Boundaries of Welfare: European Integration and the new Spatial Politics of Social Protection.

SPOPA1 Sosiaalipolitiikan teoria ja toimintaympäristöt

- Pierson, Christopher: Beyond the Welfare State:
Mitä on "hyvinvointivaltion tuolla puolen"? (beyond)
Hyvinvointivaltion syntyhistoria

- Pierson: Beyond the Welfare State
a) hyvinvointivaltion synty ja kehitys Piersonin mukaan.
tai b) Sosiaaliset liikkeet ja hyvinvointivaltio Piersonin mukaan.

- Beck: Cosmopolitan Vision:
Mitä Beck tarkoittaa kosmopoliittisella eurooppalaisuudella?
Pohdi kosmopoliittisuuden ja sosiaalipolitiikan välisiä yhteyksiä

- Beck: Cosmopolitan Vision 
Mitä Beck tarkoittaa kosmopoliittisella eurooppalaisuudella ja mikä on sen suhde kansallisuuteen?

- Halko, Mikkola, Ruuskanen:Naiset, miehet, talous:
Valitse teoksesta kaksi esimerkkiä, jotka kuvaavat naisten ja miesten erilaista taloudellista asemaa tai suhtautumista taloudellisiin kysymyksiin. Perustele, miksi juuri ko. kaksi esimerkkiä ovat mielestäsi tärkeitä.
Valitse teoksesta kaksi artikkelia ja analysoi, miten niissä on kuvattu miesten ja naisten eroja suhteessa talouteen ja toimeentuloon.


-Halko ym. (toim.) Naiset, miehet, talous
Valitse teoksesta kaksi artikkelia, joissa naisten ja miesten erilainen asema tai suhtautuminen talouteen on mielestäsi esitetty erityisen kiinnostavasti. Perustele valintasi.
- Rantala, Sulkunen: Projektiyhteiskunnan kääntöpuolia:
Määrittele 'projektiyhteiskunta' Rantalan & Sulkusen teoksen perusteella ja anna teoksessa esiteltyjä konkreettisia esimerkkejä sen kääntöpuolista.

- Kantola: Markkinakuri ja managerivalta; poliittinen hallinta Suomen 1990-luvun talouskriisissä: Kuvaa, millaisiksi lama, siihen johtaneet syyt ja laman hoitotoimet hahmottuivat maamme poliittisen eliitin mielissä Kantolan tutkimuksen mukaan. Mitä Kantola tarkoittaa markkinakurilla ja managerivallalla?

- Pierson: Beyond the Welfare State , Beck Cosmopolitan Vision, Halko & Mikkola & Ruuskanen: Naiset, miehet ja talous
 Tenttimäsi kirjat kuuluvat opintojaksoon, jonka tavoitteena on tutustuttaa opiskelija sekä sosiaalipolitiikan teoriaan että sen käytännön toimintaympäristöön. Ne kuvaavat ja analysoivat nykyaikaisia yhteiskuntia eri tasoilla: eurooppalainen taso (Beck), kansallisten hyvinvointivaltioiden taso (Pierson) ja osin myös yksilötasolla (Halko ym.). Kirjoita noin 4 sivun essee siitä, mitä opit sosiaalipolitiikasta em. teosten perusteella.

SPOPA2A Yleinen sosiaalipoliittinen tutkimus

- Castles: The Future of Welfare States - Crisis Myths and Crisis Realities
Kuvaa ja arvioi Castlesin teosta sosiaalipoliittisena tutkimuksena. Mitä siinä kysytään, minkälaisiin aineistoihin tukeutuen kysymyksiin vastataan ja mitä saadaan tulokseksi?

- Coffrey: Reconceptualizing Social Policy
Mikä on sosiologian anti sosiaalipolitiikalle Coffreyn teoksen mukaan?

- Saari (toim.) Koyhyyspolitiikka. Johdatus sosiaalipolitiikan ytimeen.
Mitä näkökulmia teos antaa köyhyyden teoriaan ja käytäntöön?


SPOPA2B Työelämän laatu ja kehittäminen

- Gallie (toim.): Employment Regimes and the Quality of Work
Määrittele Gallien toimittaman teoksen keskeiskäsitteet, työllisyysregiimit ja työn laatu.

- Green: Demanding Work. The Paradox of Job Quality in the Affluent Economy
Analysoi Greenin teosta työn paradoksin näkökannalta. Millä Green perustelee väitteensä työn ajautumisesta paradoksiin vauraan talouden oloissa? Mitä mieltä itse olet hänen väitteistään.

- Ramstadt, Alasoini (toim.) (2007) Työelämän tutkimusavusteinen kehittäminen Suomessa.
Valtion rooli työelämän tutkimuksessa, kehittämisessä ja innovaatiopolitiikassa.

Esittele sinua kiinnostava teoksessa kuvattu työelämän tai työorganisaatioiden kehittämisen lähestymistapa ja perustele valintasi joko yhteiskunnallisin tai teoreettisin argumentein. Miksi juuri ko. lähestymistapa ansaitsee mielestäsi tulla mainituksi?

- Gallie (2009) Employement Regimes and the Quality of Work
Mitä tarkoittaa käsite "empolyment regime" ja mitä sen avulla pyritään selittämään Gallien toimittamassa teoksessa?

- Green (2006) Demanding Work. The Paradox of Job Quality in the Affluent Economy
Millaisiin aiheistoihin perustuen Green todistaa, että vaurauissa yhteiskunnissa työn sisällöt ja työn tekemisen olosuhteet ja palkkataso ym. työn laatuun (job quality) sisältyvät tekijät ovat polarisoitumassa?

- Lehto, Sutela & Miettinen (2006) Kaikilla mausteilla. Artikkeleita työolotutkimuksesta
Valitse teoksesta yksi mielestäsi kiinnostavin artikkeli, perustele valintasi ja kuvaa artikkelin pääviesti tiiviisti jäsennellen.

SPOPA2C Kriminaalipolitiikka

- Millaista keskustelua tentittävässä teoksessa käydään geneettisestä determinismistä? (Blyth & Solomon & Baker)

- Evoluutiokriminologian perusta ja evoluutiokriminologinen teoria naisiin kohdistuvan väkivallan yhteydessä. (Kivivuori)

- Millaisissa eri konteksteissa/yhteyksissä väkivalta yleensä nuorten osalta tapahtuu ja mitä ajatuksia tulos mielestäsi herättää? (Ellonen ym.)

SPOPA3B Arviointi- ja projektitutkimuksen käytännöt

- Mitä ovat satunnaiskokeet (randomized eperiments) ja missä yhteydessä niitä voidaan käyttää evaluaatiossa? (Berk & Rossi)

- Mitä tiedät epäjatkuvista aikasarjoista? Kuvaile myös niiden käyttömahdollisuuksia. (Berk & Rossi.)

- Luettuasi Seftonin ym. teoksen tuo esille, millaisen kokonaiskuvan sait taloudellisesta arvioinnista sosiaalialalla. (Sefton ym.)

-  Mitä tarkoitetaan kvasikokeellisilla asetelmilla? Anna yksi esimerkki tutkimuksesta, jossa tätä asetelmaa voitaisiin käyttää. (Sefton ym.)

- Anna yksi esimerkki kustannus-hyöty-analyysista taloudellisen arvioinnin tyyppinä sosiaalialalla. Tuo samalla esille, miikä on taloudellisen arvioinnin yleinen tila Seftonin et.al. teoksen mukaan. (Sefton)

- Mitä tarkoitetaan monitoroinnilla ja missä yhteyksissä sitä voidaan käyttää? (Chen)

- Pilottitestauksen lähestymistapa ohjelmaevaluaation yhteydessä. (Chen)

- Jos olisi olemassa sellainen hanke, jossa evaluaattori (=evaluaation suorittaja) olisi mukana suunnittelemassa hanketta, mikä evaluaatio olisi kysymyksessä ja mitä sinun tuolloin pitäisi konkreettisesti tehdä. Anna ao. tilanteesta myös yksi keksitty esimerkki. Käytä vastauksessasi tukena tentittävää teosta. (MCDavis & Hawthorn)


SPOPS1A1 - Sosiaalipolitiikan teoria ja tutkimus; kirjallisuus 


- Gough: Global Capital, Human Needs and Social Policies & O'Brien & Penna: Theorising Welfare:
Kirjoita Goughin ja O'Brienin & Pennan teosten pohjalta yksi, yhteensä noin 2,5 - 3 sivun pituinen essee ja pohdi teosten antia sosiaalipolitiikan teorian ja tutkimuksen ymmärtämiselle.

- Lehtonen: Sosiaalipolitiikka moraalitaloutena
a) Mikä on moraalitalouden ydin Lehtosen mukaan? tai b) Miten kulutus liittyy hyvinvointiin ja sosiaalipolitiikkaan?
 a) Kerro hyvinvointierojen synnystä Lehtosen teoksen pohjalta tai b) Miten tarpeet liittyvät sosiaalipolitiikan olemassaolon oikeutukseen?

SPOPS1A2 Yhteiskuntatieteiden nykykeskustelu: Kirjallisuus II

- Hills, Legrand & Piachaud: Making Social Policy Work
Tarkastele "sosiaalipolitiikan toimivuutta" ja "sosiaalipolitiikan vaikuttavuutta" tämän teoksen perusteella. (Teoshan on kirjoitettu kunnioittamaan erityisesti näitä kysymyksiä tutkineen H. Glennsterin työtä.)

- Hills, Legrand & Piachaud: Making Social Policy Work

Pohdi teoksen perusteella sosiaalipolitiikan toimivuuden ja vaikuttavuuden kysymyksiä. Mitä opit?

- Rahkonen: Sosiologisia nykykeskusteluja

Valitse teoksen sosiaalipoliittisesti mielenkiintoisin artikkeli ja pohdi sen perusteella sosiologian ja sosiaalipolitiikan yhteyksiä.

- Rahkonen: Sosiologisia nykykeskusteluja

Arvioi joko a) Arto Noron tekemän "aikalaisdiagnoosin" tai b) Riitta Jallinojan esittelemän "familistisen käänteen" merkitystä tämän päivän suomalaiselle sosiaalipolitiikalle.

- Esping-Andersen: Social Foundations of Postindustrial Economics
Kerro teoksen perusteella perheestä ja kotitalouksista hyvinvoinnin tuottajina ja talousyksikköinä.


PORIP1B Näkijänä, kokijana, tulkkina (sosiaalipolitiikka sivuaineena)


- Kakkuri & Knuuttila & Heinlahti: Mitä on tutkimus & Kuula: Tutkimusetiikka
Miten voit käyttää Kakkurin ym. ja Kuulan teoksia hyväksesi oman opinnäytetyösi tai muun oman tutkimuksen suunnittelussa ja toteutuksessa? (Toisin sanoen: mitä opit teoksista?) Kirjoita vastauksesi noin 2 sivun mittaiseksi esseeksi.

- Kuusisto: Kolme reittiä alkoholismista toipumiseen,  Hirvilammi & Laatu (toim.) Toinen vääryyskirja.
Valitse teoksista yksi "vääryys" ja pohdi sen yhteiskunnallista merkitystä esseemuodossa (noin yksi sivu).

- Kakkuri-Knuuttila & Heinlahti: Mitä on tutkimus?
Miten soveltaisit teoksen antia omaan tutkimukseesi? Kirjoita vastauksesi noin 1 sivun mittaiseksi esseeksi.

- Kuula: Tutkimusetiikka & Granfelt: Kertomuksia naisten kodittomuudesta
Arvioi Granfefltin käyttämää tutkimusmenetelmää tutkimuskohteiden kannalta. Pohdi erityisesti tutkimuseettisiä kysymyksiä osana tutkimusprosessia ottaen huomioon Kuulan esittämät näkökohdat. Kirjoita vastauksesi noin 2 sivun mittaiseksi esseeksi.

- Helne & Laatu: Toinen vääryyskirja
Miten toimittajat ja artikkelien kirjoittajat ovat mielestäsi onnistuneet toteuttamaan "Toisen vääryyskirjan tarkoituksen". Miten siinä toimii vääryyden teema ja sen muunnelmat? Perustele vastaustasi käyttämällä perusteluina esimerkkejä teoksen artikkeleista. Kirjoita vastauksesi noin 1 sivun mittaiseksi esseeksi.

Tee yhteenveto Toisen vääryyskirjan pääsisällöstä: Mitkä asiat yhteiskunnassemme ovat herättäneet tutkijoissa ajatuksen vääryyden tapahtumisesta? Millä eri menetelmin johtopäätöksiin on päädytty?

-Ylijoki: Akateemiset heimokulttuurit
Analysoi teosta tutkimuksena ja kertomuksena. Mitä on mielestäsi teoksen pääanti yhteiskuntatieteiden opiskelijalle?


SPOPP1A2 Sosiaalipolitiikan peruskurssi sivuaineopiskelijalle


- Karisto & Takala & Haapola: Matkalla nykyaikaan
Millä tavoin paikallisen yhteistyön (yhteisöllisyyden) väheneminen alkoi näkyä suomalaisessa yhteiskunnassa? Oliko ao. rapautumis-/vähenemiskehityksellä myönteisiä vai kielteisiä seurausvaikutuksia?

Sosiaalipolitiikan tehottomuuskritiikin sisällöt ja taustat.