Tenttiarkisto:Sosiologia

SOSIOLOGIAN TENTTIKYSYMYKSIÄ

Sosiologian peruskurssi, luennot  
- Millainen on "sosiologian" ja "modernin" suhde?
Sosiologia Suomessa ennen toista maailmansotaa
Selitä miksi Durkheimin keksimä käsite "sosiaalinen fakta" tarkoittaa ja mitä tarkoittaa se, että soisaalisilla faktoilla on Durkheimin mielestä "pakottavaa" voimaa
Selitä käsitteet rooli ja roolikalusto sekä normi ja normijärjestelmä

SOSPA1A Sosiologian perintö ja asema nykymaailmassa

- Gronow: Miten Pertti Töttö kommentoi Ferdinad Tönniesin mainetta romantikkona?
vastaa joko a) tai b): 

a) miten ja miksi Marxn tuotantia on ollut tapana ryhmitellä.
b) Modernin kapitalismin edellytykset Weberillä.

- Gronow: 1700-luvun valistuksen perintö sosiologiassa
joko
2a) Weberin käsitys kapitalismin edellytyksistä tai 2b) F. Tönnies


- Alasuutari: Riitit ja ritualit
Wallsteiner joko 4a) Neuvostoliiton kaatuminen ja sosiaalitieteet tai 4b) Sosiaalitieteiden eurosentrisyys.


- Wallerstein
Mitä IW tarkoittaa "varmuuksien lopulla sosiaalitieteissä?

- Alasuutari
Kieki yhteiskuntatieteiden ongelmana ja avaimena.SOSPA2A Moderni työelämä

- Myths at Work: Esitä kaksi kirjassa arvioitua myyttiä työelämän kehityksestä ja perustele miksi ne ovat myyttejä

- Flexibility and atability in working life: Vertaile kuinka vuokratyövoimaa käytetään Ruotsissa ja Britanniassa?

- Flexibility and atability in working life: Vertaile vakinaisten ja määräaikaisten työntekijöiden asenteita erilaisia joustoja kohtaan

- Uuden työn paradoksit: Selitä mitä tarkoittavat käsitteet emotionaalinen ja esteettinen työ ja kuinka näiden käsitteiden kuvaamat ilmiöt ilmenevät työelämässä.

- Uuden työn paradoksit: Vertaile toisiinsa taylorismi-fordismia ja työn uusia organisaatiomuotoja
Understanding Work in the Age of Information: Mitä tarkoitetaan käsitteellä "etätyö" ja miksi se on edelleen niin harvinaista?

- Uuden työn paradoksit: Miten Pyöriä määrittelee tietotyön ja kuinka hän kommentoi muiden yhteiskuntatieteilijöiden käsityksiä tietotyöstä?

SOSPA2B Työmarkkinat

-  Sosiological Perspectives on Labour Markets: Kuinka työelämän kehityspiirteitä voidaan arvioida individualisuus - kollektiivisuus -ulottuvuudella?

-  Sosiological Perspectives on Labour Markets: Mitkä seikat vaikuttavat työvoiman tavaraluonteeseen (The commodity status of labour power)?

- New Capitalism: Kerro mitä on narratiivi uudesta kapitalismista ja kuinka tämä kertomus uudesta kapitalismista syntyi?

- New Capitalism: Julkisuden luoma kuva työelämän epävarmuuden ja epätyypillisten työsuhteiden määrän kehityksestä ja näiden ilmiöiden kehitys tutkimustiedon valossa?

- Työelämän muutosten vuosikymmenet: Kerro kuinka työelämän laatu on muuttunut kolmen vuosikymmenen aikana.

- Työelämän muutosten vuosikymmenet:Järjestäytyminen ja työtaistelut Suomessa

SOSPA2D Sukupuolio, työ ja yhteiskunta

Women and Men at Work: Minkälaisia selityksiä on esitetty miesten ja naisten väliselle eriarvoisuudelletyöelämässä?

Women and Men at Work: Minkälaisia selityksiä on esitetty sille, että työt jakautuvat sukupuolen mukaan?

Sukupuolen järjestyksen ja tasa-arvon paradoksit: Kuinka feministiset ajattelijat ovat eritelleet sukupuolista sortoa?

Sukupuolen järjestyksen ja tasa-arvon paradoksit: Mitä on pohjoismainen sukupuolijärjestys ja kuinka se on syntynyt?

Luokiteltu sukupuoli: Miesten ja naisten taitojen kulttuuriset määrittelyt.

Luokiteltu sukupuoli: Kuinka tilastotoimen väestön taloudellista toimintaa ja yhteiskunnallisia asemia kuvaavat luokitukset legitimoivat miesten ja naisten välisen palkkaeron?

SOSPP1F Sosiologian perusteiden kirjallisuus


- Sosiologisia karttalehtiä
Eurooppalaiset hyvinvointimallit ja niiden vaikutukset tai Mitä on ns. sosiaalisen konstruktionismin näkökulma sosiaalisiin ongelmiin ja esittele konstruktionistisen analyysin vaiheet.

- Toista maata. Johdatus antropologiaan.
Nationalismi antropologian näkökulmasta tai mitä on rituaali ja minkälaisia vaikutuksia rituaaleilla on?


SOSPP2B Suomalainen yhteiskunta

- Heiskala & Luhtakallio: Tekniset ja sosiaaliset innovaatiot 1990-luvun murroksessa

- Heiskala & Luhtakallio: Millä tavalla journalismi muuttui 1990-luvulla?

. Heiskala & Luhtakallio: a) Millaisia näkökulmia kirja antaa joukkotiedotuksen ja julkisuuden kehityssuunnista? TAI b) Miten suomalainen liiketoimintaympäristö on muuttunut ns. 1990-luvun laman jälkeen?

- Pernaa & Niemi: Suomi ensimmäisen maailmansodan jälkeisessä "vallankumousvaiheessa"

- Pernaa ym.: Mitä autonomian aika (aika osana Venäjän keisarikuntaa) merkitsi suomalaisen yhteiskunnan kehitykselle?

- Pernaa & Niemi: Millaisia ja millaisista taustoista kumpuvia tulkintoja Porvoon valtio/maapäivät vuonna 1809 ovat saaneet?

-Kasvio & Tjäder: Millaisia näkymiä suomalaisen työelämän laatuun ja työhön liittyvään hyvinvointiin kirja avaa?

- Kasvio & Tjäder: Työelämän laatu, työhyvinvointi ja työelämän muutokset.